Just another WordPress.com site

หลั่งเร็ว การจัดการข้อมูล และนักระบาดวิทยา

 

หลั่งเร็วหลั่งเร็ว ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทำให้ ชุมชนและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ด้วยข้อมูล ที่เชื่อถือได้ มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สามารถนำไปปฏิบัติตนและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ในประเทศไทย พ.ศ.2553 คาดการณ์ ว่าประเทศไทยจะมีโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะต้องให้ความสำคัญ รวม 8 โรค 3 อันดับแรกที่ความเสี่ยงสูงมาก ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ ใหม่ (H1N1) 2009 โรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร/มือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดนก ล้วนมีสาเหตุและปัจจัยหลายประการที่ซับซ้อน โดยเฉพาะพฤติกรรมไม่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยหรือสุขลักษณะ มีกลุ่มคนอยู่อย่างหนาแน่น และแออัด รวมทั้งโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสุขภาพระดับประเทศ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง มีแนวโน้มทวีความรุนแรง ด้วยสถานการณ์ และความจำเป็น ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดนโยบายข้อที่ 5  ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมพัฒนาระบบ เฝ้าระวัง เตือนภัย การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันการณ์ เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาดและภัยสุขภาพ สาระสำคัญของมาตรการในนโยบายดังกล่าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ มาตรการด้านการสร้างและเพิ่มองค์ความรู้และสื่อสารด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณ์ ภัยพิบัติให้กับผู้นำชุมชน ประชาชน/ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เสี่ยง (Information Education  Communication and Risk Assessment) และมาตรการการสื่อสารความเสี่ยงและการจัดทำระบบแจ้งเตือนภัย การกระจายข้อมูลข่าวสารและการติดตามผลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Risk Communication and Early Warning System) โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับข้อมูลพฤติกรรม สุขภาพที่ทันต่อสถานการณ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ในการป้องกันภัยสุขภาพและดูแลสุขภาพตนเอง ควบคู่ กับการสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนและท้องถิ่นต่อไป

หลั่งเร็ว เกินไปจะแก้ไขอาการนี้อย่างไรดี

อย่างไรก็ตามการดำเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ผ่านมา พบว่า ระบบบริการและ ระบบบริหารจัดการขาดการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อให้มีระบบข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุมประชากรในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน ปัญหาสาธารณสุขที่มีสาเหตุโดยตรงและโดยอ้อมจากพฤติกรรมสุขภาพ ขาดกลไกกำหนดนโยบาย ด้านข้อมูลสุขภาพ การเข้าไม่ถึงข้อมูล ข้อมูลขาดคุณภาพและความครบถ้วน เน้นการรายงานข้อมูล มากกว่าการนำไปใช้ประโยชน์และความซ้ำซ้อนของระบบจัดเก็บ เป็นต้น การดำเนินงานเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการดำเนินงาน หลั่งเร็ว เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ทำอยู่ ในงานปกติของเจ้าหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติการในพื้นที่และระดับ อำนวยการทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลาง สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ในการคาดการณ์แนวโน้ม ของปัญหาสุขภาพ และใช้ประโยชน์ ในการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ทั้งในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข      ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: